Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppetöö toimub 1. septembrist 31. maini. Juulis, juunis ja augustis toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. Eralasteaed on avatud igal tööpäeval 8.00 – 18.00. Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis on koostatud vastavalt laste eale päevarütmi, une- ja ärkvelolekuaja osas, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja vabaaja tegevus ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:
1. Mänguoskused;
2. Tunnetus- ja õpioskused;
3. Sotsiaalsed oskused;
4. Enesekohased oskused;

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, lõimides erinevate valdkondade sisu:

  • mina ja keskkond;
  • keel ja kõne;
  • eesti keel kui teine keel;
  • matemaatika;
  • kunst;
  • muusika;
  • liikumine.